2015-2017
Wyjazdy na studia - kraje partnerskie 


   

  PROGRAM ERASMUS+

                        


   

  Zasady rekrutacji wyjazdów studentów (SMS) na rok akademicki 
  2015-2016 oraz 2016-2017

  Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

   

  1.     Rekrutacja studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów lub katedr. Projekty KA107 nie przewidują możliwości realizacji praktyk w latach 2015 i 2016.

  2.     Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji kandydatów na dany rok akademicki z podaniem terminu złożenia list nominacyjnych studentów. Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację

  3.     Student może ubiegać się o wyjazd do uczelni partnerskiej, z którą dana jednostka ma zawartą umowę międzyinstytucjonalną ważną na dany roku akademicki.

  4.     Studenci powinni złożyć w wyznaczonym przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Programu Erasmus+ terminie następujące dokumenty:

  • Wniosek wyjazdowy (aktualna wersja opublikowana na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl,
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów i innych osiągnięć naukowych,
  • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 bądź zgodny z wymaganiami zawartymi w danej umowie międzyinstytucjonalnej); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO bądź inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie,
  • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych,
  • Inne sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).

  5.     W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów uzyska te same kwalifikacje do realizacji wyjazdu, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

  6.     W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

  7.     Koordynatorzy zobowiązani są do opublikowania szczegółowych zasad rekrutacji (wymogów, dokumentów etc.) na Wydziale/Instytucie w widocznym dla wszystkich miejscu (tablica ogłoszeń, strona internetowa).

  8.     Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi wraz z Dziekaniami analizują złożone podania 
  i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne. Biorą pod uwagę wyniki w nauce, znajomość języka obcego, wykorzystany dotychczas przez studenta kapitał mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+, możliwość dofinansowania pobytu na studiach przez studenta oraz inne kryteria ustalone przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego na etapie rekrutacji (np. tematyka pracy licencjackiej/magisterskiej/dysertacji doktorskiej). Powołana zostanie komisja, która stworzy listę rankingową studentów oraz protokół z prac komisji.

  9.     Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów, listę rankingową zakwalifikowanych studentów wraz z podpisanymi wnioskami wyjazdowymi Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi przekazują do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO.

  10.  Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+  w składzie: Prorektor ds. Nauki i Finansów, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Kierownik Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

  11.  Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Opolski z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie w ramach umowy finansowej, jaką Uniwersytet Opolski podpisał z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

  12.  W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia ma prawo do stosowania dodatkowych kryteriów selekcji zgodnie z podjętymi decyzjami.

  13.  Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostaną wpisani na listę rezerwową.

  14.  W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności studenci danej jednostki UO z listy rezerwowej.


Wyjazdy pracowników - kraje partnerskie 

 PROGRAM ERASMUS+ 

 

Zasady rekrutacji wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych

(STA i STT) na rok akademicki
2015-2016 oraz 2016-2017

Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi 

 

 

1.     Celem wyjazdu finansowanego z grantu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych bądź odbycie szkolenia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Rekrutacja odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów, katedr, jednostek administracyjnych.

2.     W przypadku mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu odbycia szkolenia, organizacją przyjmująca musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STA lub STT kandydata.

3.     Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji pracowników dydaktycznych w roku akademickim 2015-2016 oraz 2016-2017 z podaniem terminu złożenia list rankingowych pracowników. Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Wiadomość o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia zostaje rozesłana drogą e-mailową zarówno do Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ oraz na adresy e-mailowe jednostek administracyjnych UO.

4.     Koordynatorzy/Przełożeni zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji pracowników danego wydziału/instytutu/katedry/jednostki.

5.   Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego Programu Erasmus+ lub Przełożonego. Poszczególni Koordynatorzy/Przełożeni nominują pracowników danej jednostki UO składając listy rankingowe do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą. Lista zakwalifikowanych pracowników zostaje przekazana do akceptacji Komisji UO
ds. Programu Erasmus+. Zakwalifikowani pracownicy zobowiązani są do złożenia wniosków wyjazdowych w wyznaczonym przez Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO terminie.

6.     Selekcja kadry akademickiej będzie opierać się na kryterium zainteresowań zawodowych danego pracownika oraz zapotrzebowania jakie sygnalizuje uniwersytet partnerski. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka wykładowego/szkoleniowego wymaganego w instytucji przyjmującej. Powołana zostanie komisja, która stworzy listę rankingową pracowników oraz protokół z prac komisji.

7.     W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów uzyska te same kwalifikacje do realizacji wyjazdu, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

8.     W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

9.     W danym roku akademickim pracownik może wyjechać tylko jeden raz. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w danym roku akademickim zrealizowali wyjazd (tylko w przypadku braku innych kandydatów). Nie jest możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do stawek ogłoszonych przez NA – FRSE.

10.  Minimalny okres trwania mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu odbycia szkolenia wynosi 5 dni (z i do krajów partnerskich).

11.  Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Prorektor ds. Nauki i Finansów oraz Kierownika Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

 

 

 

Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)