2016-2018WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - KRAJE PARTNERSKIE

 
 
                              
PROGRAM ERASMUS+                                           
 
 Zasady rekrutacji wyjazdów studentów (SMS) 
w ramach umowy finansowej na lata 2016-2018 
o nr. 2016-1-PL01-KA107-024809 

Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi
 1.     Organizacja przyjmująca o wyjazd do której ubiega się student musi być instytucją szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. dopuszczalny okres mobilności SMS kandydata.

2.     W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

3.     Rekrutacja studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie wydziałów, instytutów lub katedr.

4.     Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji kandydatów z podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia list rankingowych studentów w formie protokołu i kart oceny aplikantów (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1). Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację.

5.     Koordynatorzy zobowiązani są do opublikowania szczegółowych zasad rekrutacji (wymogów, dokumentów etc.) na Wydziale/Instytucie w widocznym dla wszystkich miejscu (tablica ogłoszeń, strona internetowa).

6.     Studenci powinni złożyć w wyznaczonym przez danego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Programu Erasmus+ terminie następujące dokumenty:

  • Wniosek wyjazdowy 
  • Aktualne CV
  • List motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
  • Zaświadczenie o statusie studenta,
  • Wykaz zaliczeń z poprzednich semestrów danego cyklu studiów kandydata.
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów,
  •  Inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące pozostałe osiągnięcia naukowe i zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta,
  • Potwierdzenie znajomości właściwego dla instytucji przyjmującej języka obcego (min. poziom B1 bądź zgodny z wymaganiami zawartymi w danej umowie międzyinstytucjonalnej); akceptowany jest certyfikat Studium Języków Obcych UO lub inny poświadczający znajomość języka na wymaganym poziomie bądź pisemna opinia koordynatora o posiadanych przez kandydata wystarczających kompetencjach językowych.
  • oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych
  • Ew. inne dokumenty sprecyzowane przez danego Koordynatora (np. opinia opiekuna/pracownika naukowego).

7.     Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi wraz z dwoma pozostałymi członkami powołanej komisji analizują złożone dokumenty aplikacyjne i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w celu wypełnienia kart oceny aplikantów i wyłonienia nominowanych do wyjazdu osób. Komisja  stworzy listę rankingową studentów w formie protokołu z prac komisji.

8.     Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny wraz
z dokumentacją aplikujących i nominowanych osób Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi przekazują do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO.

9.     W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej.

10.  W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do wyjazdu na studia w jednostce aplikującej, rekrutacja zostanie przeprowadzona w innych jednostkach po uprzednim kontakcie
z instytucją partnerską i zapewnieniu, jakie dziedziny naukowe może obejmować dodatkowa rekrutacja. W ramach umowy finansowej na lata 2016-2018 o nr. 2016-1-PL01-KA107-024809 student może wyjechać tylko jeden raz. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w ramach danej umowy finansowej zrealizowali wyjazd (tylko w przypadku braku innych kandydatów). Dodatkowo, ponowny wyjazd tej samej osoby musi mieć uzasadnienie dla potrzeb wynikających z realizacji projektu.

11.  W oparciu o przedstawioną listę rankingową i z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej na realizację wyjazdów w kategorii SMS, nominacje są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu ERASMUS+  w składzie: Prorektor ds. Nauki i Finansów, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Kierownik Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą.

12.  Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostaną wpisani na listę rezerwową.

13.  W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności studenci danej jednostki UO z listy rezerwowej.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2


WYJAZDY PRACOWNIKÓW (STA,STT) - KRAJE PARTNERSKIE                                                                                     
 PROGRAM ERASMUS+                                                                                                                          
 
 Zasady rekrutacji wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych (STA i STT) w ramach umowy finansowej 
na lata 2016-2018
o nr. 2016-1-PL01-KA107-024809 

Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi
 


1.     Celem wyjazdu finansowanego z grantu ERASMUS+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych bądź odbycie szkolenia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Rekrutacja odbywa się dwustopniowo: najpierw na poziomie wydziałów, instytutów, katedr, jednostek administracyjnych; następnie Komisja UO ds. Programu Erasmus+ podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do wyjazdu.  W skład komisji wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Prorektor ds. Nauki i Finansów oraz Kierownik Biura
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

2.     Minimalny okres trwania mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub
w celu udziału w szkoleniu (STT) wynosi 5 dni. Faktyczny okres mobilności danego pracownika będzie określony w umowie finansowej pomiędzy pracownikiem a uczelnią.

3.     W ramach umowy finansowej na lata 2016-2018 o nr. 2016-1-PL01-KA107-024809 pracownik może wyjechać tylko jeden raz. Komisja UO ds. Programu ERASMUS+ może podjąć decyzję o ponownym sfinansowaniu mobilności uczestnikom, którzy w ramach danej umowy finansowej zrealizowali wyjazd (tylko w przypadku braku innych kandydatów). Dodatkowo, ponowny wyjazd tej samej osoby musi mieć uzasadnienie dla potrzeb wynikających z realizacji projektu.

4.     W projekcie przewidywany jest udział osób o specjalnych potrzebach, jeśli pojawią się osoby zainteresowane. Sytuacja taka dotyczy potencjalnego uczestnika, którego indywidualna sytuacja fizyczna, psychiczna lub związana ze stanem zdrowia sprawia, że jego/jej mobilność byłaby niemożliwa do zrealizowania bez dodatkowego wsparcia finansowego. W takim wypadku Uniwersytet Opolski może złożyć wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takiej osoby w działaniach w zakresie mobilności.

 

5.    Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

a)    w przypadku mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizacją przyjmująca musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STA kandydata

b)    Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ drogą e-mailową o rozpoczęciu procesu rekrutacji pracowników dydaktycznych z podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia list rankingowych pracowników i kart oceny aplikantów (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1). Informacja ta dotyczy tylko Koordynatorów, których jednostka uczestniczyła w składaniu wniosku w ramach projektu KA107 oraz otrzymała dofinansowanie na jego realizację.

c)     koordynatorzy zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji wszystkich pracowników danego wydziału/instytutu/katedry

d)    osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Programu Erasmus+ w wyznaczonym terminie przedkładając następujące dokumenty:

wniosek wyjazdowy

- aktualne CV w języku angielskim bądź w języku prowadzonych zajęć w uczelni przyjmującej

- list motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

wstępną wersję programu nauczania

- inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

-oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu ze środków prywatnych

e)    poszczególni Koordynatorzy nominują pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych danej jednostki UO składając listy rankingowe do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą w formie protokołu z prac 3-osobowej komisji wraz z kartami oceny aplikantów. Protokół winien zawierać opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny. W oparciu o przedstawioną listę rankingową i z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej na realizację wyjazdów w kategorii STA, nominacje są zatwierdzane przez Komisję UO ds. Programu Erasmus+

f)     selekcja kadry będzie opierać się na kryterium zainteresowań badawczych danego pracownika oraz zapotrzebowania na dany typ wiedzy i kompetencje jakie sygnalizuje uniwersytet partnerski. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka wykładowego wymaganego w instytucji przyjmującej

g)    w sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej

h)    w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w jednostce aplikującej, rekrutacja zostanie przeprowadzona w innych jednostkach po uprzednim kontakcie z instytucją partnerską i zapewnieniu, jakie dziedziny naukowe może obejmować dodatkowa rekrutacja.

 

6.    Mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu (STT):

a)    działanie w celach szkoleniowych zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych
(z wyłączeniem udziału w konferencjach) i  praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego

b)    w przypadku mobilności pracowników w celu odbycia szkolenia, organizacją przyjmująca musi być instytucja szkolnictwa wyższego kraju partnerskiego, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem Opolskim ważną w danym roku akademickim. Umowa taka powinna precyzować m.in. okres mobilności STT kandydata

c)     Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje drogą e-mailową
o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia zarówno Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych Programu Erasmus+ jak i kierowników jednostek administracyjnych UO (kopia wiadomości wysłana zostanie również na adresy e-mailowe jednostek administracyjnych UO) z podaniem liczby dostępnych miejsc wyjazdowych oraz terminu złożenia list rankingowych pracowników i kart oceny aplikantów (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1). Rekrutacja pracowników w celu odbycia szkolenia jest rekrutacją ogólnouczelnianą obejmującą wszystkie jednostki uczelni

d)    kierownicy i Koordynatorzy zobowiązani są do poinformowania o rozpoczętej rekrutacji wszystkich pracowników danej jednostki

e)    osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do kierownika/Koordynatora przedkładając następujące dokumenty:

wniosek wyjazdowy

- aktualne CV w języku angielskim bądź w języku szkolenia w uczelni przyjmującej

- list motywacyjny uwzględniający zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

wstępną wersję programu szkolenia

- inne zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące zagadnienia zawarte w karcie oceny aplikanta

oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu ze środków prywatnych

f)     kierownicy jednostek administracyjnych lub Koordynatorzy (w przypadku mobilności pracowników dydaktycznych w celu udziału w szkoleniu) składają listy rankingowe pracowników jednostki wraz z kartami oceny aplikantów do Biura ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą. Komisja  UO ds. Programu Erasmus+ uwzględniając przekazaną do weryfikacji dokumentację wyłania listę nominowanych uczestników z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach umowy finansowej na realizację wyjazdów w kategorii STT. Protokół z prac komisji winien zawierać opis zastosowanych kryteriów rekrutacji, listę główną (nominowana/e osoba/y) oraz listę osób niezakwalifikowanych z podaniem przyczyny.

g)    selekcja pracowników będzie opierać się na kryterium zainteresowań zawodowych danego pracownika. W przypadku wszystkich pracowników brany będzie pod uwagę poziom znajomości języka szkoleniowego wymaganego w instytucji przyjmującej.

7. W sytuacji, gdy w oparciu o powyższe dokumenty większa liczba kandydatów zostanie sklasyfikowana na tej samej pozycji listy rankingowej, decyzja zostanie rozstrzygnięta na korzyść uczestnika będącego w gorszej sytuacji socjo-ekonomicznej. 

ZAŁĄCZNIK 2Biuro do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Adres: Plac Kopernika 11a
45-040 Opole
pokój 31 
tel./ fax: +48 77 54 15 975 (int. 5975)